Gutter 4-12 Oshkosh B'gosh Flat Front Short (19693953) Navy No.KR - 73569U4